Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky firmy Střechy Píštěk s.r.o. zastoupené jednatelem Radkem Píšťkem, se sídlem Sadová 1370, Hluk 687 25, identifikační číslo: 07700041(dále jen „prodávající“). Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen  „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.eshop-strechypr.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo
z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné.
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady
kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři,
seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení
kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském rozhraní či v objednávce.
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího.
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením
možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který prodávající kupujícímu po
obdržení objednávky sdělí spolu s variabilním symbolem a celkovou kupní cenou,
zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním resp.
vyzvednutím zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno
4.1.2. hotově při osobní odběru zboží na provozovně prodávajícího, nebo
4.1.3. hotově dobírkou, kde kupující zaplatí kupní cenu poštovnímu doručovateli, kurýrovi
nebo na poště až při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením, dodáním zboží a případné náklady na platební transakci ve smluvené výši,
pokud není dohodnuto jinak.
4.3. Veškeré ceny zboží platí do odvolání nebo do vyprodání zásob prodávajícího.
4.4. Cenu dopravy zobrazuje prodávající kupujícímu v sekci “Košík” před odesláním
objednávky. U některých prodávaných produktů závisí výše dopravného na místě
doručení a objemové hmotnosti produktu. O tomto je kupující u každého takového
produktu informován.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy:
5.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž
v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat na adresu provozovny Velehradská 1698, Staré Město 686 03 nebo
na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@eshop-strechypr.cz.  Pro doručování odstoupení od smlouvy
platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez
zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
5.4. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení
od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na
dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání,
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro
vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro
provedení počáteční transakce nebo vrátí peníze bezhotovostním převodem na bankovní
účet kupujícího. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez
zbytečného odkladu od odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat zpět nebo je
předat na adrese Velehradská 1698, Staré Město 686 03, přičemž spotřebitel ponese
přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud
spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů od dne převzetí zboží.
5.5. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně
spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené,
může prodávající uplatnit náhradu škody až do výše kupní ceny.
5.6. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu.
5.7. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a pro vrácení zboží je třeba je proclít zpět do
České republiky, pak kupující hradí veškeré náklady na proclení.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.2. Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.3. Pokud je kupující spotřebitelem, náleží mu i následující záruka za jakost. Projeví-li se
spotřebiteli vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, Velehradská
1698, Staré Město 686 03. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7.6. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží,
není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za
vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Kupující, který je fyzickou osobou souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, případně další adresa, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu.
8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě) uvádět správně a
pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve
svých osobních údajích.
8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů kupujícího může
prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží
nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány
třetím osobám.
8.5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
8.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.7. Kupující může kdykoliv požádat o změnu či vymazání jeho osobních údajů zasláním
požadavku na adresu elektronické pošty prodávajícího email: strechy.rp@.seznam.cz . Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách prodávajícího v sekci Můj účet.
8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1. Kupující si může zvolit, zda má zájem o zasílání informací a obchodních sdělení
souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na adresu elektronické
pošty kupujícího.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v tištěné nebo
elektronické podobě.
10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Staré Město 686 03, Velehradská 1698, adresa elektronické pošty: info@eshop-strechypr.cz, telefon:+420 775 995 222

 

Příloha:

Formulář pro vrácení zboží, reklamace, výměnu PDF.

Doprava zdarma